Полезни линкове

cube-stress-toy-superextralarge1-1В България няма официална статистика за хората с проблеми от аутистичния спектър, но се говори за над 16 000 деца страдащи от състояние/синдром на аутизъм. Тези данни обаче не могат да бъдат точни поради това, че тъй като този синдром се диагностицира трудно, има голям брой лица без диагноза. В последните години темата за аутизма се обсъжда активно и в България. Знанията за този проблем се обогатяват постоянно, макар че все още липсва изчерпателен медицински тест за диагностициране и модел за терапевтична дейност.

В България има малко места, които са оторизирани за диагностицирането на аутизма – това са детските психиатрични клиники. Ако лечението се започне в най-ранна детска възраст, опитът сочи, че голям брой деца ще стигнат до състояние на „норма”. При новите методи децата се поставят на специална диета, пият хранителни добавки, витамини и минерали и с тях работят логопеди, психолози, педагози, но ги лекуват и лекари.

Организации, предлагащи специализирана подкрепа и социални услуги за младежи и деца с разстройства от аутистичния спектър, в България:

 • Гражданско Движение и Фондация ПОМОЩ НА ЛИЦА С ПРОБЛЕМИ В РАЗВИТИЕТО структури, създадени от родители на деца и младежи, страдащи от аутизъм и неправителствени организации. Мисията им е чрез различни кампании (информационни кампании, обучения, представяния на книги и др.) да подпомагат хората с проблеми в развитието да станат достойни членове на обществото и на обществото да преодолее своите предразсъдъци и да ги приеме като достойни свои членове.
 • Центърът за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър – центърът предлага редица услуги като: a) Психологическа подкрепа и консултиране; b) Логопедична работа и работа със специалеен педагог; c) Превенция от отпадане и интеграция на деца и младежи в детска гррадина, училище, университет, работа; d) Компютърни обучения и ателиета по интереси; e) Посещения на културни и развлекателни програми;
 • Фондация “Де Пасарел България” – българо-холандска организация, която работи за социалното включване и повишаване качеството на живот на хората с увреждания. ипът на “Де Пасарел България” работи за реалното подобряване на условията за живот на хората с увреждания като подпомага дейността на администрацията, общините, доставчиците на социални услуги и неправителствените организации. Популяризира и подпомага прилагането на структуриран и иновативен подход в социалната сфера, ориентирани към качеството на услугата модели и икономически ефективни решения.
 • Фондация за подпомагане на деца в нужда И АЗ МОГА (I CAN TOO) – фондация за подпомагане на деца със специални нужди.Създадена през 2006 като частна инициативa, днес организацията съществува изцяло на благотворителен принцип, получавайки безвъзмездната подкрепа на партньори от различни сфери на изкуството, спорта, бизнеса, медиите, както и подкрепата на правителствени и неправителствени организации.Идеята на И АЗ МОГА е, че всеки помага с това, което МОЖЕ най-добре. На този принцип I CAN TOO създава терапевтичен Центъраза деца със специални нужди в София, реализиран за пет месеца изцяло с нефинансови дарения. В него се рехабилитират 370 деца на месец.И АЗ МОГА подпомага над 250 деца със специални нужди и техните семейства и подкрепя два съществуващи цетъра за тези деца (Дневен Център за деца с множествени увреждания “Център за Надежда” и Училище за деца с нарушено зрение „Луи Брайл“, София) – като насочва дарения към тях.Организирани са над 300 инициативи и над 200 концерта на И АЗ МОГА за повишаване на информираността на обществото относно проблемите на децата със специални нужди в България.
 • Фондация „Карин Дом” – гражданска организация, работеща за подпомагане социалната интеграция на децата със специални нужди и техните семейства, чрез професионални услуги, подкрепа и повишаване степента на общественото съзнание. Основните инициативи на организацията са насочени към: a) Развитие на услуги по ранна интервенция за деца с нарушения от Аутистичния спектър и техните семейства; b) Социално включване на млади хора с комплексни и интензивни нужди от подкрепа; c) Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в детските градини; d) Модели за обучители в професионалното обучение при работа с деца със специални нужди и аутизъм;
 • Център за работа с деца с аутизъм „Тацитус”
 • Фондация „Стъпка за невидимите деца на България”- неправителствена организация, работеща за приемане в обществото на децата с аутизъм, прием и качествено обгрижване в учебните заведения и постигане на качество на живот на аутистичните личности в България и на техните семейства. Дейностите на организацията са свързани с организиране на събития за информираност, концерти, обучения за специалисти, спортни събития за деца с аутизъм, арт събития и други.
 • Клуб Слънчогледи – клубът е създаден с цел подпомагане на деца със Синдром на Даун, Аутизъм, хиперактивност и дефицит на вниманието, поведенчески разстройства, дислексия и други специфични нарушения.  Предлага следните услуги: a) Психодиагностика и ранна терапевтична интервенция според актуалните потребности на детето; b) Диагностика и терапия на деца с езикови и говорни нарушения; c) Индивидиална терапия / Работа в Група с деца; d) Работа върху специфични обучителни трудности;
 • Център за работа с деца със специални нужди АЛТЕРНАТИВА – мисията на организация е да работи за подпомагането на уязвимите групи хора в региона на Стара Загора. Има специални програми, посветени на „Рехабилитация и интегриране на деца със специални потребности” и „Ранна интервенция при деца с генерализирани разстройства в развитието”.
 • Академия Пумпелина организацията предлага: a) Терапевтични програми, напр. логопедична терапия, психологична терапия и консултации,монтесори терапия и др; b) Обучителни програми; c) Обучения за специалисти;
 • Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения – национална мрежа от родителски организации, която работи за достойния и независим живот на лицата с интелектуални затруднения и техните семейства. БАЛИЗ се застъпва за провеждане на национална и местна политика, която зачита правата на лицата с интелектуални затруднения и спомага за изграждане на необходимата им подкрепяща среда и пълна интеграция в обществото.
 • Фондация „Помощ за благотворителността в България” – експертна организация, която работи за модерна благотворителност и силен и ефективен нестопански сектор. ФПББ е част от световната мрежа на организациите Charities Aid с централен офис във Великобритания.

Сайтове с полезна информация (специалисти, лекари, данни,статистики,проучвания, анализи, и т.н.):

 • Психична централа – информация за аутизма, списък с публикации и практикуващи лекари.
 • За Аутизма – информационен сайт. Описани са и различни случаи на аутизма, развръзките им, проблемите и предизвикателствата, с които се сблъскват родителите на деца с аутизъм, както и самите деца. Авторката на сайта посочва адреси за контакт със специалисти в областта на аутизма.
 • ETTAD – целта на тази платформа е да подпомогне обучители на хора с различни увреждания. Освен образователни ресурси, сайтът съдържа и обща информация за хората с увреждания и образованието, което те получават в България и по света.
 • Child-Autism-Parent-Café.Com: сайт, посветен на аутизма на английски език. В него има изчерпателна информация по всички въпроси, засягащи аутизма. Страницата съдържа също така и учебни материали и пособия за хора с аутизъм.
 • Autism education Trust – сайт на английски език, посветен изцяло на образованието при аутизъм. Съдържа учебни материали, пособия и всичко, свързано с обучението.
 • Centers for Disease control and Prevention, Autism Spectrum Disorder – достоверен източник на иформация на английски относно последни данни и статистики и тяхното предотвратяване.
 • autism NOW – информационен сайт на английски с материали, посветени на различни аспекти от живота на хора с разстройства от аутистичния спектър.
 • Employment Tool Kitнаръчник за намиране на работа на английски език, разработен от Autism Speaks

Eвропейски и световни организации: