Подкрепено интегриране

Puzzle2-2Хората с аутизъм трябва да се ползват от същите права и свободи, с които се ползват всички жители на Европа (ЕС), като те включват: (а) право на независим живот; (б) право на представителство и участие, доколкото това е възможно, в решенията относно тяхното бъдеще; (в) право на достъпно и подходящо образование, жилище, помощ издръжка; (г) право на свобода от страх, заплаха и насилие.

ЕСИ Център и неговите партньори се стремят към интеграция на хора с разстройства от аутистичния спектър чрез:

 

  • Повишаване осведомеността относно аутизма:
  • Подпомагане подобряване качеството на социалните услуги – интерактивна симулирана работна среда за практическо обучение и адаптация. По този начин младежите с аутизъм по-лесно преодоляват социалните затруднения от една страна и посредством решаването на реални казуси, изготвени от фирми, са по-подготвени за започване на работа с подкрепа на наставници и ментори.
  • Подкрепено вземане на решения – през октомври 2012 година в България стартира пилотна програма, чиято цел е практическото прилагане на моделите на подкрепено вземане на решения пре хора з интелектуални затруднения и психично здравни проблеми. „Подкрепено вземане на решение“ е процес, в който подкрепящи лица помагат на пълнолетни хора с пси хичноздравни проблеми или интелектуални затруднения във вземането на решения за техния личен живот, здраве, финанси и собственост. Подкрепеният човек сам избира хората, които ще му помагат, като включва членове на семейството, приятели и застъпници, на които вярва.
  • Подкрепа (експертна, психологическа, методическа) за родители, деца, младежи, ментори, работодатели.