Партньори

EEA Grants ПроектъESICEEт “Технологии за включване на деца и младежи с аутизъм в живота на общността и трудовия пазар” се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

www.ngogrants.bg


ESICEEcroppedФондация Европейски Софтуерен Институт – Център Източна Европа работи за развитието на сектора на информационните технологии в България и Източна Европа чрез разработване и изпълнение на иновативни и изследователски проекти в областта на образованието по информационни технологии, управлението на ИТ процеси, информационна сигурност, стандарти и оценка на ИКТ компетентности и др. Конкретно, направленията, в които ЕСИ Център Източна Европа работи са:

  • Повишаване на конкурентноспособността на ИТ индустрията чрез повишаване на управленския и производствен капацитет на ИКТ фирми. ЕСИ Център Източна Европа разработва и разпространява знания, методологии и техники за управление на процесите по организацията, производството и сигурността във фирмите (софтуерни и ИТ услуги).
  • Повишаване на конкурентноспособността на ИТ индустрията чрез повишаване на качеството на образованието и приложните изследвания в областта на  информационните технологии. ЕСИ Център Източна Европа изпълнява проекти за модернизиране на университетските програми по информационни технологии в съответствие с изискванията на ИТ индустрията.
  • Повишаване на конкурентноспособността на ИТ индустрията чрез популяризиране на използването на информационните технологии във всички сфери на социалния и икономически живот. ЕСИ Център Източна Европа извършва изследвания, адаптира и изпълнява обучителни програми и иновативни подходи за обучение по информационни технологии за хора със специални образователни потребности (аутизъм и дислексия).

www.esicenter.bg


Българската асоцlogo_basscom_full_name_300dpi-redesignedиация на софтуерните компании (БАСКОМ) е създадена през 2001 година. Асоциацията е колективен представител на пове
че от 50 софтуерни фирми – пълноправни членове, и над 60 асоциирани членове, сред които висши учебни заведения, фондации, фондове за рисков капитал и др. Софтуерната индустрия е сред малкото български индустрии с висока добавена стойност и конкурентоспособност в световен мащаб, осигуряваща изключителни възможности за професионална реализация и развитие на хората, работещи в нея. Основните цели на БАСКОМ са да популяризира българската софтуерна индустрия, да развива професионализма и конкурентността на сектора, да работи за подобряване на образователната система и да участва активно в изграждане и осъществяване на политики за ефективни ИТ инвестиции в полза на цялото общество.

 www.basscom.org


untitled

Асоциация аутизъм е основана през месец май 2003 г. от родители на деца и младежи с аутистични растройства като организация с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Основната й цел е да защити социалните и граждански права на деца и младежи със специални нужди (генерализирано разстройство на психическото развитие и разстройства от аутистичния спектър) и на техните семейства, да помогне за преодоляване на социалната изолация и ефективна социална интеграция на такива деца и младежи, да даде гласност на техните проблеми.

Основните дейности, които Асоциацията развива, включват разкриване на Ресурсни центрове за деца и младежи със специални нужди, организиране на ежедневни занимания и специализирано обучение, провеждане на специализирано обучение за родители, членове на семействата, възпитатели и преподаватели на деца и младежи с разстройства от аутистичния спектър, мобилизиране на вниманието на държавата, неправителствените организации и гражданското общество към проблемите на децата и юношите с разстройстве от аутистичния спектър.

www.autism-bg.net


logo adapta_buenoФондация Адапта е частна неправителствена организация с нестопанска цел, която се занимава с устойчивото постигане на следните цели:

  • подобраване на качеството на живот на хората с аутизъм и/или умствени увреждания посредством последните технологии за обучение, общуване и самоактуализация.
  • насърчаване на научните изследвания в областта на новите технологии в сферата на аутизма и / или умствени увреждания
  • сътрудничество с други страни, във връзка с осъществяването на споменатите вече цели.

www.fundacionadapta.org


 

vfu-logoВарненският свободен университет “Черноризец Храбър” е най-големият частен университет в България. Той е утвърден академичен център, който съчетава обучението на български и чуждестранни студенти в приоритетни за страната области и създава международно конвертируем и конкурентен научен и академичен продукт. В него се обучават над 10 хиляди студенти в повече от 60 бакалавърски и магистърски и 21 докторски програми.

Създаден през 1991 година, с решение на 37-то Народно събрание от 21.07.1995 г. университетът получава статут на висше училище. Той организира редовна и задочна форма на обучение за всички образователно-квалификационни степени, предвидени в Закона за висше образование – “бакалавър”, “магистър” и “доктор”.

ВСУ “Черноризец Храбър” се утвърждава като университет със съвременен мениджмънт, търсещ качествена промяна в критериите за подбор на академичния състав и в критериите за оценка в дейността му, с развиващ се център за управление на проекти, с перспективна програма за професионално развитие на студентите. Всичко това го откроява като образователна марка, спечелила доверието, не само на своите възпитаници, а и на многобройните си академични партньори в целия свят.

www.vfu.bg