Методологии

Puzzle1-2Хората с разстройства от аутистичния спектър могат да бъдат овластени и да се развиват в структурирана и добре организирана среда. Едни от основните препятствия пред интеграцията на хората с разстройства от аутистичния спектър са свързани с образованието и намирането на работа.

Сериозен проблем е адаптирането на преподавания материал към начина, по който аутистичните деца и младежи биха го възприели най-пълноценно. Прекаленото теоритизиране, академичният стил и липса на визуална подкрепа на преподавания материал са част от слабостите на нашата образованелна система. Ученето в големи класове, шумната, често хаотична обстановка в периодите на междучасия и т.н също се оказват предизвикателства за децата с аутизъм. Гъвкавост и индивидуален подход или работа в малка група са сигурни предпоставки за постигане на по-голям успех.

Достъпът до заетост е признат като основно право на човека в Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Според европейски експерти делът на хората с увреждания, които не участват в пазара на труда е най-малко два пъти по-висок от този на обикновените граждани на ЕС. В световен мащаб 1% от населението е диагностицирано с аутизъм, в Европа броят на хората, страдащи от някаква форма на аутистично разстройство е около 1/150 и непрекъснато се увеличава. Добра практика в тази сфера е белгийската компания Пасверк, която използва особеностите на хората с аутистични разстройства като конкурентно предимство и демонстрира как чрез минимална подкрепа и промени в обикалящата среда, те могат да работят ефективно и дори по-успешно от останалите хора.

На базата на своя и на световния опит ЕСИ Център разработва методологии и насоки за: