За проекта

EEA Grants ПроектъESICEEт “Технологии за включване на деца и младежи с аутизъм в живота на общността и трудовия пазар” се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.

www.ngogrants.bg


Изпълнители: ЕСИ Център Източна Европа, Асоциация Аутизъм, Българска Асоциация на Софтуерните Компании (БАСКОМ), Фондация „Адапта”, Варненски  свободен университет „Черноризец Храбър”

Продължителност: 2 години

Хората с увреждания в България са сред най-засегнатите и уязвими на бедност и изолзация социални групи. Според данни на НОИ и НСИ по- малко от 10 % от хората с увреждания работят, а само 4 % от тях са търсили активно работа през 2011 г. Също така липсват актуални официални данни за техния брой и социален статус. По косвени данни може да се съди, че заетостта сред хората с увреждания намалява през последните 10 години. За сравнение средният процент на заетите хора с увреждания в ЕС е между 40 и 50 %. Хората с увреждания са заети най-вече в специализирани предприятия и защитена трудова среда.

Редица световни ИТ компании включват лица с разстройства от аутистичния спектър да работят на различни позиции в екипи по проекти. Microsoft в Дания признава, че докато за много позиции търсят хора, които да умеят да работят с клиенти, да са креативни, и могат да работят поз стрес, то това не са качества, необходими за тестване и проверка на качеството на софтуера. Аутистичния човек може да има значителен принос за една компания, когато е на правилната позиция и работи в подходяща среда.

От 2007г. ЕСИ Център насърчава реализацията на хора с разстройства от аутистичния спектър в ИТ сектора. През 2011-2012 ЕСИ Център реализира проект “Модел за обучение и заетост на хора с нарушения от аутистичния спектър”.  20 млади хора участваха в обучения по информационни технологии, 8 от тях бяха на тримесечен стаж и 3 останаха на работа и след края на проекта. Инициативата бе промотирана от Европейската Комисия като една от десете добри практики в европа, помогнали на хората с аутизъм да се реализират на пазара на труда. Като продължение на тези усилия в момента ЕСИ Център реализира “Технологии за включване на деца и младежи с аутизъм в живота на общността и трудовия пазар”.

Настоящият проект ще предостави по-добри възможности на хората с увреждания и респективно на децата и младежите с разстройства от аутистичния спектър да упражняват по-ефективно човешките и гражданските си права чрез използване на иновативна услуга за достъп до
образование и трудова реализация.

Специфични цели на проекта:

  •      Да намали икономическите и социалните неравенства пред децата и младежите с аутизъм чрез подобряване на дигиталните им компетентности и конкурентните им предимства на пазара на труда.
  •      Да подкрепи ефективното включване на младежи с разстройства от аутистичния спектър на пазара на труда чрез разработване и предоставяне на иновативна услуга в общността – практическо обучение и улесняване на адаптацията към реалната работна среда в симулирана среда.
  •      Да разработи и пилотира иновативен механизъм за самопомощ и солидарност чрез привличане на всички заинтересовани страни в разработването и предоставянето на услугата – деца и младежи с аутизъм и техните семейства, работодатели и техните организации, граждански организации, експертни организации и публични партньори.
  •      Да подкрепи социалната интеграция и участието във вземането на решения на проблеми, засягащи хората с аутизъм чрез предоставянето на качествено теоретично и практическо обучение по информационни технологии.
  •      Да изгради партньорство за устойчиво и ефективно решаване на проблемите, свързани с интеграцията на хората с аутистични разстройства на пазара на труда.