Деца и младежи с аутизъм се обучават да работят с информационни технологии

Октомври 2014

Обучения по информационни технологии за деца, младежи и учители

През октомври 2014 г. започнаха обучения на младежите и обучителите им в рамките на проекта „Технологии за включване на деца и младежи с аутизъм в живота на общността и трудовия пазар” (Society and Work Inclusion Technologies for Children and Youths with ASD), съфинансиран от Програмата за подкрепа на НПО по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Разработката на концепцията SwitchU е на Европейски Софтуерен Институт – Център Източна Европа (ЕСИ ЦИЕ) в партньорство с „Асоциация Аутизъм”, БАСКОМ (Българска асоциация на софтуерните компании), Фондация „Адапта” и Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.

Обученията са разделени според възможностите и нуждите на обучаемите – обучители на деца и младежи с разстройства от аутистичния спектър, децата и младежите и техните семейства.

Обученията за обучители (психолози, педагози от Асоциация Аутизъм) се провеждат в дистанционна форма през платформата Мудъл в комбинация с присъствени занятия. Темите включват:

  • „Инструменти за обработване на текст, представяне и офис обработка на данни”
  • „Инструменти за обучение и групова работа в онлайн среда (споделяне на ресурси, групова работа, системи за управление на съдържание, създаване на интерактивни учебни курсове)”
  • „Съвременни web технологии в обучението (работа с блогове, wiki-та и др.)”
  • „ Средства за анкетиране и анализ на резултати от анкети”

8 специалисти от Асоциация Аутизъм участват в обученията за обучители. Целта е да подобрят знанията си в областта на информационните технологии и да придобият нови специфични умения за работа с ИТ. Придобитите знания и умения ще се прилагат в тяхната работа с децата и младежите с аутизъм в два аспекта – (I) обучение на деца и младежи за работа с ИТ и (II) всекидневната им работа, свързана с интеграцията и социалните умения на децата и младежите. След успешното завършване на обученията всички обучители ще получат сертификат за допълнителна квалификация по ИТ спрямо държавните изисквания.

14 младежи и 2 деца са включени в индивидуални теоретични обучения за работа с основни компютърни приложения като текстообработващи програми, програми за обработка на данни, презентационни инструменти. Обученията се провеждат от специалистите от Асоциация Аутизъм по подобрената в рамките на проекта програма за теоретично обучение за работа с информационни технологии за младежи с аутистични разстройства. Основните теми, които са разгледани досега са:

  • Въведение в компютърните системи. Терминология. Исторически сведения.
  • Периферни устройства. Видове интерфейси. Информационни носители.
  • Въведение в операционна система Windows (запознаване с работния екран и клавиатурата, функции и работа с основните бутони, работа с мишка, Меню Home, функции и работа с основните активни бутони, работа с файлове и папки);
  • Текстообработваща програма Word (елементи на текста, набиране на текст, Меню Insert, Менюта Page Layout, View, създаване на документ, предпечатна подготовка, печат, въвеждане на идеята за параграфи и основни функции като bold, italic, underlined, и т.н.);

Обученията се провеждат спрямо индивидуалния стил на учене на всеки един младеж и дете.

Петима участници в проекта (3 младежи, 2 деца) ще бъдат обучавани в ИТ фирми и организации. Едно дете се обучава да програмира (няколко пъти месечно, съобразено с графика му в училище) в българска софтуерна фирма. Още едно дете предстои да започне обучение в друга фирма. Двама младежи се обучават в ЕСИ Център Източна Европа, където усъвършенстват уменията си да работят с офис приложения по различни задачи. Уменията, които ще придобият, ще им помогнат в реална работна среда и при изпълнение на техни лични ИТ проекти.